OZNÁMENÍ

o uložení projektu rozdělení odštěpením sloučením do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích a upozornění pro věřitele společnosti TESIMA, spol. s r.o., IČ 472 52 138, 

Jednatelé společnosti TESIMA, spol. s r.o., IČ 47252 138, se sídlem Nemanická 14/440, České Budějovice 370 10
a představenstvo společnosti LUMEN INTERNATIONAL a.s., IČ:260 74 141, se sídlem Nemanická 14/440, České Budějovice 370 10,

tímto zveřejňují v souladus § 33 odst. 1 písm. b) zákona číslo 125/2008 Sb. v platném znění:


1.    Oznámení o uložení Projektu rozdělení odštěpením sloučením do sbírky listin zúčastněných společností, vedené obchodním rejstříkem u Krajského soudu v Českých Budějovicích. V důsledku rozdělení odštěpením sloučením dojde k odštěpení části jmění společnosti TESIMA, spol. s r.o., které přejde na nástupnickou společnost LUMEN INTERNATIONAL a.s., IČ: 260 74141, se sídlem Nemanická 14/440, České Budějovice 370 10. Rozhodným dnem rozdělení byl stanoven 1. leden 2013. Projekt byl uložen do sbírky dne 18. 9.2013.


2.    Upozornění pro věřitele na jejich práva dle § 35 – 39 zákona o přeměnách, to je věřitelé zúčastněné společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6ti měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněnou společností na přeměně k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Zúčastněná společnost nevydala žádné dluhopisy ani jinécenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní práva.